Dutch Scaleauto Championship 2017        1.2        Wedstrijdreglement DSC 2017

Scaleauto-on-white-Kit-for-Press-1200px.jpgWedstrijdreglement

 DSC 2017

Inhoudsopgave

Inleiding

1. Algemene Procedures

1.1 Welkom

1.2 Organisatie

1.3 Gedragscode

1.4 Technische keuring

1.5 Wedstrijdleiding / Organisatie

1.6 Baanwissels

1.8 Stroomstoringen

1.9 Reparaties en Hotpit

1.10 Materialen en Middelen

2. Inschrijving

2.1 Inschrijfprocedure

2.2 Betaling

3. Puntentelling

3.1 Sprint

3.2 Schrapresultaten

3.3 Concours

3.4 Beroep en Bezwaar

4. Race-procedures

4.1 Wedstrijdprogramma

4.2 Wedstrijd Concept

4.3 Inbouw-procedure

4.4 Keuringsprocedure

4.5 Inrij-procedure

4.6 Reparatieprocedure

4.7 Sleutelprocedure

4.8 Penalty’s

5. Circuits

5.1 Richtlijnen

5.2 Aangewezen circuits

5.3 Communicatie en inschrijving

Versies

Inleiding

Dit document beschrijft het wedstrijdreglement van het Dutch Scaleauto Championship hierna te noemen het “DSC”.

De opzet van het wedstrijdreglement van het DSC kent een aantal belangrijke uitgangspunten. Deze zijn: duidelijkheid, eerlijkheid, toegankelijkheid, toepasbaarheid, competitiviteit en kwaliteit.

Het kampioenschap bestaat uit 5 sprint-races. Daarnaast organiseert het DSC 2 Challenges:

de DSC-knockouts. Op alle races (deels kalenderjaar 2017 als deels kalenderjaar 2018) zijn het Wedstrijd- en technisch reglement 2017 van toepassing.

De opbouw van dit document kenmerkt zich door eerst in te gaan op de algemene informatie die bij ieder event van belang is. Daarnaast zal in de betreffende hoofdstukken specifiek per event type nog aanvullende informatie gegeven worden.

In die gevallen wanneer het reglement onvoldoende toelichting of houvast biedt of een regel niet kan worden toegepast beslist de DSC organisatie hoe in deze gevallen gehandeld dient te worden. Zulke aanpassingen of toevoegingen worden per direct in de documenten opgenomen.

1. Algemene Procedures

1.1 Welkom 

Op de wedstrijddag worden de rijders door de DSC organisatie en club (gastheer) welkom geheten. De deelnemende rijders krijgen van de organisatie een formulier uitgereikt met vermelding van hun persoonlijke gegevens en inbouwtijd. De deelnemers worden begeleid / gewezen naar hun plek in de paddock / sleutelplaatsen.

1.2 Organisatie

De organisatie van een wedstrijd in het DSC 2017 bestaat uit de volgende rollen en de daaraan gekoppelde taken en verantwoordelijkheden:

Rol

Taak

Master of Ceremony

Regisseert, controleert, houdt overzicht van het dagprogramma, begeleidt binnenkomers, coördineert in geval van disputen..

Wedstrijdleider

Is verantwoordelijk voor het verloop van de kwalificatie, de races en bedient het racesysteem / computer.

Hoofd TC

Ziet toe op een ordentelijk verloop van de keuring en is baas van het parc fermé

Assistent TC

Keurmeesters onder leiding van de Hoofd TC.

Hoofd Inbouw

Coördineert en houdt toezicht op de inbouw-procedure en tijdige afwikkeling ervan binnen het programma.

Officials

Ondersteunen bij het halen en brengen van auto’s van de baan naar het parc fermé.

Marshalls

Terugplaatsen op het circuit na een de-slot (uitvlieger) van een auto.

Hospitality

Verantwoordelijk voor de locatie, circuit en catering.

1.3 Gedragscode

Een deelnemer die zich ingeschreven heeft dient ten allen tijde de aanwijzingen en/of richtlijnen van de DSC organisatie en/of de gastheer van de locatie op te volgen op straffe van mogelijk uitsluiting van verdere deelname aan het event.

Ter illustratie hier een tabel met mogelijke situaties waarin aanwijzingen en/of richtlijnen gegeven kunnen worden:

#

Aanwijzing / Richtlijn / Situatie

1

Plaatsen van koffers en zelf meegebracht materieel.

2

Gedrag mbt geluid, praten of schreeuwen en respect voor de lokale huisregels gedurende het hele event.

3

Ongevraagd bemoeien met of zich bevinden bij de keuring is niet toegestaan tenzij anders aangeven door de keurmeesters.

4

Marshallen

5

Reparaties uitvoeren in de hot-pit met materialen die door de organisatie zijn verstrekt.

 

1.4 Technische keuring

 1. De official van de inbouwlocatie draagt de auto’s over aan de TC.
 2. De keuring geschiedt door de TC’s.
 3. De keuring vindt plaats onder het Technische Reglement (TR) wat van toepassing is voor het kampioenschap.
 4. Na keuring blijven de auto’s (indien goedgekeurd) in het parc fermé.
 5. Indien de auto niet voldoet aan het TR dan krijgt de rijder 5 min voorafgaand aan de inrijperiode tijd om de auto te corrigeren. Dit zal geschieden onder supervisie van een official.

1.5 Wedstrijdleiding / Organisatie

Aanwijzingen van de wedstrijdleiding en/of officials van de organisatie dienen te worden opgevolgd. Zie hiervoor ook de tabel in 1.3.

1.6 Baanwissels

Baanwissels tijdens een heat worden uitgevoerd door marshalls. De baanwissel-tijd wordt door de organisatie bepaald en zal maximaal 90 seconden bedragen. De wedstrijdleiding kan bij onvoorziene omstandigheden de start procedure of de aflooptijd bij baanwissels onderbreken.

1.7 Heatwissels

Heat-wissels worden uitgevoerd door de organisatie. Indien deelnemers ongevraagd zelf hun eigen of andere auto’s van de baan pakken kan dat resulteren in een penalty.

1.8 Stroomstoringen

In beginsel wordt de race wordt niet onderbroken als een auto niet wil rijden. Marshalls zullen de auto kort testen in een ander slot met de achterbanden los van de baan. Alleen als de auto functioneert wordt de wedstrijd zo kort mogelijk onderbroken om een eventuele storing van het circuit uit te sluiten. Is er geen storing dan wordt race hervat.

1.9 Reparaties en Hotpit

Reparaties en/of aanpassingen aan de auto mogen alleen worden uitgevoerd in de daarvoor ingerichte hot-pit. De hot-pit is onderdeel van het parc fermé.

1.10 Materialen en Middelen

Alleen de door organisatie ter beschikking gestelde materialen en middelen mogen worden gebruikt:

 1. Glidex I S7-405
 2. Glidex II S7-426
 3. Voodoo S7-404
 4. Plaklood strips van 2.5g G30.
 5. Tape. Let op: alleen tijdens het inrijden

2. Inschrijving

2.1 Inschrijfprocedure

 1. Aanmelden dient te gebeuren via de evenementenpagina’s en www.slotracinglemans.com en www.facebook.com/slotracinglemans
 2. Deelname aan een Sprint-race is toegestaan indien het inschrijfgeld betaald is.
 3. Het inschrijfgeld voor een sprint-race bedraagt € 10.
 4. Bijkomende kosten bestaan uit handout banden en/of motoren.
  Voor het seizoen 2017 gelden de volgende prijzen: 1 bandenset: €12,50. 1 racemotor: € 10,-

Na de eindkeuring bouwt de deelnemer de handout motor uit en draagt deze over aan de organisatie. De deelnemer blijft eigenaar van de motor en krijgt deze bij volgende deelnames weer toegewezen.

Let op: Indien de motor niet wordt teruggegeven aan de organisatie dan zal de deelnemer bij een volgende deelname een nieuwe motor van de organisatie moeten aanschaffen.

Na de finale mag de deelnemer de motor behouden. De handout banden mag de rijder na het race event behouden.

2.2 Betaling

 1. Betaling van inschrijfgelden en bijkomende kosten gebeurt per bank of cash aan de DSC organisatie.
 2. Betalingen per bank dienen minimaal 1 dag voor aanvang van de race bijgeschreven zijn op het daarvoor geldende bankrekeningnummer.

3. Puntentelling

3.1 Sprint

De puntentelling wordt gebaseerd op de finale van de dag. Zoals terug te vinden in punt 4.5 rijdt iedere deelnemer een finale (A, B, C, D, etc.). Het totaal aantal punten is de som van de punten die men krijgt door het behalen van een bepaalde finale en de punten voor het behalen van een bepaalde plaats binnen deze finale.

De puntentelling is als volgt:

Punten

Finales

Plaats

A

30

1

25

B

24

2

22

C

18

3

20

D

12

4

18

E

6

5

16

F

0

6

14

7

12

8

10

Indien rijders op dezelfde baanpositie eindigen krijgen ze allebei dezelfde punten van die positie en vervalt de volgende positie.

3.2 Schrapresultaten

Voor het kampioenschap gelden de vier beste resultaten van de 5 sprint rondes.

3.3 Concours

Voor het concours wordt per event door de gastheer op de betreffende locatie zelf bepaald welke auto(‘s) in aanmerking komt(en) voor een concours-prijs. Deze prijzen worden door de gastheer zelf ter beschikking gesteld.

3.4 Beroep en Bezwaar

De resultaten worden op de racedag zsm door de organisatie openbaar gemaakt en gepubliceerd. Op aangeven van de organisatie kan tot 1 week NA publicatie op de racedag zelf, tegen een vergoeding van € 5,00, beroep en/of bezwaar worden ingediend tegen het gepubliceerde resultaat. Indien het protest wordt toegekend zal het bedrag worden gerestitueerd.

4. Race-procedures

In deze paragraaf worden de race-procedures beschreven voor zowel de sprint als de endurance-races

4.1 Wedstrijdprogramma

Hieronder staat het standaard wedstrijdprogramma. Indien de organisatie dit noodzakelijk acht kan hiervan afgeweken worden. Officiële trainingsdagen worden minimaal 1 week voor de start door de organisatie bekend gemaakt.

De organisatie gaat ervan uit dat een wedstrijddag van 07:00 tot 18:00 duurt. Er wordt van iedere deelnemer verwacht dat de welkomstbriefing (08:00) bijgewoond wordt.

Wedstrijdprogramma

Omschrijving

Vrije training

Laatste mogelijkheid om met wedstrijdauto’s vrij te trainen

Opening

Ontvangst en welkomstbriefing

Inbouw & keuring

Inbouwen motoren (2 / 3 / 4 groepen), TC

Serie 1

Alle heats worden verreden

Herindeling

Nieuwe indeling voor serie 2

Serie 2

Alle heats worden verreden

Herindeling

Nieuwe indeling finales

Finales

Alle heats worden verreden (A, B, C, D)

Eindcontrole

TC

Vrijgeven parc-fermé

Op aangeven van organisatie

Ceremonie

Resultaten en Prijsuitreiking

4.2 Wedstrijd Concept

Iedere deelnemer rijdt 2 gelijkwaardige series van 6 x 3 minuten. Het beste resultaat van deze twee series telt. Serie 2 wordt gebaseerd op serie 1 op conventionele wijze ingedeeld.

Gebaseerd op deze ranglijst worden de finales op conventionele wijze ingedeeld. Iedere deelnemer rijdt dus 3 keer op een dag. De finale heeft een raceduur van 6 x 4 minuten.

De indeling van serie 1 van elke ronde zal worden bepaald door de stand in het kampioenschap door schijven indeling.

Bij ronde 1 zal worden ingedeeld op basis van het kampioenschap 2016.

4.3 Inbouw-procedure 

 1. Op het moment dat het inbouwen start bevindt de auto zich in het Parc fermé.
 2. Het inbouwen van de motoren en wielen geschiedt gestructureerd in groepen aan de inbouwtafel en onder toezicht van de organisatie. De motoren en banden worden op dat moment uitgegeven. De inbouwtijd bedraagt maximaal 15 minuten.
 3. De inbouwtijd wordt aangegeven op de door de organisatie uitgeleverde persoonlijke formulieren.
 4. Auto’s moeten zonder motor en zonder achterwielen meegenomen worden naar de aangewezen inbouwplaats.
 5. Het inbouwen vindt plaats onder supervisie van de organisatie.
 6. Gereedschap is toegestaan op de inbouwplaats. ALLEEN door de organisatie beschikbaar gestelde middelen niet zijnde gereedschap zijn toegestaan op de inbouwplaats.
 7. De organisatie stelt soldeerbouten en soldeermiddelen ter beschikking op de inbouwplaats.
 8. De organisatie ziet erop toe dat het inbouwen geschiedt binnen de aangegeven tijd.
 9. Na het inbouwen draagt de deelnemer de auto over aan de organisatie.

4.4 Keuringsprocedure

De technische keuring wordt uitgevoerd op basis van het Technisch Reglement DSC 2017. Een deelnemer is vanaf het moment dat hij actief deelneemt aan het event en tot 1 uur na de afronding van het wedstrijdprogramma verplicht deel te nemen aan de gevraagde en ongevraagde keur-momenten door de organisatie.

Keur-momenten:

 1. Na de inbouw-procedure en/of na herstelwerk
 2. Tijdens de race op aangeven van de wedstrijdleiding
 3. Na de race

4.5 Inrij-procedure

 1. Na keuring, eventueel correctiewerk en herkeuring krijgt elke deelnemer de mogelijkheid om de auto in te rijden. Dit gebeurt voorafgaand aan de start van de eerste heat van serie 1.
 2. Tijdens deze getimede training mogen met behulp van de door de organisatie geleverde tape de banden afgenomen worden. Bij constatering van andere middelen volgt een penalty plus vereiste vervanging van de banden. Kosten hiervan zijn voor de deelnemer. De nieuwe banden dienen gemonteerd te worden tijdens de training onder supervisie van de organisatie.
 3. Reparaties en/of afstellen van de auto is tijdens de training ALLEEN toegestaan in de daarvoor bestemde hot-pit.
 4. Tijdens het inrijden zijn alleen deelnemers toegestaan bij de rijders-posities uit de betreffende heat.
 5. Derde personen mogen deelnemers alleen bij de hot-pit assisteren.

4.6 Reparatieprocedure

 1. Het uitvoeren van reparaties is alleen toegestaan in de hot-pit tijdens rijtijd inclusief track-calls met uitzondering van de in punt 3 genoemde onderdelen.
 2. Reparaties dienen gestart te worden op aangeven van de wedstrijdleiding.
 3. Tijdens baanwissels mogen geen reparatiewerkzaamheden uitgevoerd worden met uitzondering van:
 1. Spoiler: Mag vervangen worden door ballastgewicht van 2,5 gr. op de originele positie of achterzijde karosserie.
 2. Diffuser: Mag vervangen worden door ballastgewicht van 2,5 gr. op de originele positie of achterzijde karosserie.
 3. Splitter: Mag vervangen worden door ballastgewicht van 2,5 gr. op de originele positie of voor-zijde karosserie.
 1. Let op: Het is niet toegestaan bovengenoemde onderdelen bewust los te monteren dan wel te verwijderen ten einde hier tijdelijk voordeel mee te behalen.
 1. Indien een gestarte reparatie niet klaar is na de laatste stint van een heat, dan mag tot 5 minuten na beëindiging van de heat de auto verder gerepareerd worden i.v.m. een eventuele keuring.
 2. In onvoorziene gevallen beslist de wedstrijdleiding. Hier vallen onder meer de volgende zaken onder: aanlopen en/of schrapen van de auto over de baan of elektrische kortsluiting in de auto c.q. regelaar.

4.7 Sleutelprocedure

Gedurende het hele event wordt de volgorde 'rijden-marshallen-sleutelen' gehanteerd met een maximale sleuteltijd van 5 minuten.

De TC zal de auto’s uit het parc-fermé halen.

Sleutelen na races geschiedt onder supervisie van de TC en op de aangegeven tijd zoals dit ook geldt tijdens de inbouw-procedure.

4.8 Penalty’s

De wedstrijdleiding kent penalties toe. De wedstrijdleiding behoudt het recht om in onvoorziene gevallen  penalty's aan te passen naar gelang de situatie.

Algemeen

 1. Niet naleven van de procedures  kan leiden tot een penalty en/of diskwalificatie.
 2. Diskwalificatie leidt in alle gevallen tot 0 punten.
 3. Een race-resultaat waarin sprake is van een diskwalificatie kan niet als schrapresultaat worden beschouwd.
 4. Penalty-typen:
 1. Tijdstraf: X sec. Stop & Go
 2. Ranking-straf: X posities terug
 3. Diskwalificatie:
 1. Voor de race: Uitsluiting deelname
 2. Tijdens de race: Uitsluiting verdere deelname
 3. Na de race: Uitsluiting in de ranking

Sprint-races

 1. Technische conformiteit
 1. Een na de race afgekeurde auto > 5 plaatsen terug in ranking van het race-resultaat.
 2. Voor de race icm het niet opvolgen van correctiewerk na de keuring > Afhankelijk van de aard van de overtreding:
 1. Uitsluiting deelname
 2. Participatie buiten mededinging.
 1. Negeren aanwijzing wedstrijdleiding > 10 sec. Stop & Go  op de aangegeven locatie.

Let op: Na een herhaalde waarschuwing kan de wedstrijdleiding overgaan tot diskwalificatie

 1. Onreglementair gebruik van materialen aan de baan/hot-pit > 10 sec. Stop & Go op de aangegeven locatie

Endurance-races

 1. Niet uitgevoerde pitstop met bandenwissel (set 1 naar set 2) > tijdstraf van 6 minuten in de laatste te rijden stint.

5. Circuits

5.1 Richtlijnen

Wedstrijden in het kampioenschap kunnen zowel op houten als plastic banen verreden worden.

De organisatie bepaalt per locatie of de accommodatie voldoet aan de eisen. Deze eisen zijn NIET vastomlijnd. Bij de bepaling wordt rekening gehouden met de volgende aspecten in willekeurige volgorde:

 1. Aantal sporen. Richtlijn is minimaal 6 sporen.
 2. Lengte van de baan. Richtlijn is minimaal 30 meter.
 3. Teller-systeem aanwezig zijn
 4. Regelbare stroomvoorziening van de baan
 5. Overall kwaliteit van de ruimte (licht, temperatuur, sanitair, drink- en eetgelegenheid)
 6. Geografische locatie.
 7. Bereikbaarheid / Parkeergelegenheid

5.2 Aangewezen circuits

De circuits voor DSC 2017 zijn (onder voorbehoud):

 1. DSC Knock-out Challenge - 19 Maart ‘17 - SRC Fastlane 2.0 (Everdingen) *
 2. DSC Knock-out Challenge - 21 Mei ‘17 - SRC Eindhoven (Best) *
 3. DSC Round 1 - 24 September '17 - SRCS (Scheveningen)
 4. DSC Round 2 -  4 November '17 - Speed-74 (Hardinxveld)
 5. DSC Round 3 - 10 December '17 - SRC Eindhoven (Best)
 6. DSC Endurance - 28 Januari '18 - MRCL (Leeuwarden) *
 7. DSC Round 4 - 11 Maart ‘18 - Circuit Park Zwanenburg (Zwanenburg)
 8. DSC Round 5 - 22 April '18 - SRC Fastlane 2.0 (Everdingen)

*Telt niet mee voor het kampioenschap 2017

5.3 Communicatie en inschrijving

De communicatie van het DSC 2017 verloopt via zowel persoonlijke e-mail als wel via de website: www.slotracinglemans.com. Tevens is de inschrijving van ieder event op deze website terug te vinden.

Versies

1.0

Sep 2017

1e publicatie

1.1

Okt 2017

4.1 wedstrijdprogramma,

4.2 wedstrijd concept,

4.3 inbouw procedure,

4.7 sleutelprocedure

1.2

Okt 2017

3.1 Puntentelling Sprint

 DSC September 2017        www.scaleauto.nl